Ekonomi

ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 37-41
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 32, 44, 57, 64, 67, 72
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 39-40
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 26-27
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 25
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporunda Sayfa 43-44
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporunda Performans Göstergeleri Bölümünde yer almaktadır. Sayfa 93-100
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 43-60
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X Faaliyet raporunda Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Beynaına ve Sürdürülebilirlik Raporlarına erişim linkine yer verilmiştir. Faaliyet raporunda Şirket Faaliyetleri ve Finansal Durum bölümlerinde yer verilmiştir.
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 39-40
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X Böyle bir dava bulunmamaktadır.
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
x Entegre yönetim sistemleri/standartları ilgili bağımsız üçüncü taraflarca denetlenmektedir. 2023 Yılı Erciyas Çelik Boru Sürdürülebilirlik Raporu https://erciyasboru.com/surdurulebilirlik – raporu/ 18. Sayfasında Ecovadis Sürdürülebilirlik Değerlendirmesine katılımımız ve sonuç bilgisi yer almaktadır.
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 47.49
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
x 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 02
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 65
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 33-40
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
x 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 33-40
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 17-18
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 47-50, 93-96
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 93-100
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 93-96
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 39-40, 43-44.
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 39-40
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
x Şirketimiz inter sitesinde https://erciyasboru.com/politikalar/ altında Kalite, Enerji, Çevre ve İSG politikaları yer almaktadır.
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 76
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 19, 55-60, 93-96
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa93
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Performans Göstergeleri Başlığı altında yer almaktadır. Sayfa93
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 51
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 51-52 2023 Yılı Faaliyet Raporunda, özet finansal göstergeler bölümünde yer verilmiştir.
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 47-52 ve 93
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 54 ve 94
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap – Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X Karbon ticareti yapılmakta olup, fiyatlandırma bilgisine yer verilmemiştir. 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 53.
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 53.
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Yoktur.
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 93.
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye?nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 44, 64-72.
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 24, 44, 64-72.
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 73-75.
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin kurumsal internet sitesinde Kurumsal Yönetim/Politikalar bölümünde (https://erciyasboru.com/politikalar/) ve 2023 yılı faaliyet raporunun “İnsan Kaynakları Politikamız” başlığı altında yer almaktadır.
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 69-74.
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X Sürdürülebilirlik Raporu 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 64-66.
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 64-66.
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin kurumsal internet sitesine Kurumsal Yönetim/Politikalar bölümünde (https://erciyasboru.com/politikalar/) ve Sürdürülebilirlik Raporu 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 72’de yer verilmiştir.
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 44, 95.
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X erciyasboru.com/Kurumsal Yönetim/Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Politika
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X erciyasboru.com/Kurumsal Yönetim/Politikalar/Erciyas Çelik Boru Etik Kurallar Politikası
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 12, 36, 73-75, 95.
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 69-70.
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 14, 77, 84.
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 33-38.
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 2.
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
x Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde hedeflerimiz belirlenmiş olup takip edilmektedir. 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 19-20, 39-40.
C2.5. Borsa İstanbul?un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
x Sürdürülebilirlik hedefleri belirlenmiş ve uyum süreçleri kapsamında çalışmalar devam ettirilmektedir. 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 19-20, 39-40.
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 33-38.
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 73-76.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257773

BIST

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
istanbul escort